Thông tin nội bộ

Bế giảng lớp Nghiệp vụ Thanh tra viên chính khóa 10 năm 2018

Sáng 14/9/2018, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Lễ bế giảng lớp Nghiệp vụ Thanh tra viên chính khóa 10 năm 2018. Dự Lễ bế giảng có ông Vũ Văn Chiến, TTVCC, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, Lãnh đạo các phòng, khoa của Nhà trường và 61 học viên đến từ các bộ ngành, tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Sau 01 tháng học tập tại Trường các học viên đã được nghiên cứu 19 chuyên đề thuộc 02 phần kiến thức gồm: Kiến thức quản lý Nhà nước và pháp luật; Nghiệp vụ công tác thanh ...

Nghiên cứu trao đổi

Một số giải pháp phát huy vai trò của công dân trong phòng, chống tham nhũng

Một số giải pháp phát huy vai trò của công dân trong phòng, chống tham nhũng     Phòng, chống tham nhũng nhìn từ góc độ chủ thể có thể thấy cơ bản gồm ba nhóm trụ cột chính: Nhà nước, xã hội và công dân. Vai trò của các chủ thể này gắn liền với mục tiêu kiểm soát việc thực hiện quyền lực của các cơ quan công quyền và những người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan đó. Trong đó, phát huy sức mạnh của công dân tham gia tích cực vào giám sát, đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực luôn được nhấn mạnh trong nhiều văn bản quan trọng của Đảng như Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII; Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa IX; Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng... Trên cơ sở đó, việc hoàn thiện pháp luật và thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói chung ...