Thông tin nội bộ

Tin ngành thanh tra

Nghiên cứu trao đổi

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở VIỆT NAM (Phần 2)

2. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật khiếu nại, tố cáo trong các văn bản khác. (tiếp) a) Trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sau hơn 2 tháng, kể từ ngày đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL ngày 23/11/1945 về việc thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Tại Điều 1 của Sắc lệnh chỉ rõ: “Chính phủ sẽ lập ngay một Ban Thanh tra đặcbiệt, có uỷ nhiệm là đi giám sát tất cả công việc và nhân viên của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan của Chính phủ”. Đồng thời, Sắc lệnh cũng nêu về trách nhiệm của Ban Thanh tra đặc biệt trong giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Điều 2 là: “Nhận đơn khiếu nại của nhân dân; điều tra hỏi chứng, xem xét các giấy tờ của Uỷ ban nhân dân hoặc các cơ quan của Chính phủ cần thiết cho công việc giám sát”. Cùng với hoạt động của Ban Thanh tra đặc biệt, để tạo ra cơ chế đảm bảo ...


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/truong/domains/truongcanbothanhtra.gov.vn/public_html/modules/mod_modulecolumns/mod_modulecolumns.php on line 9